demivolts

Để định nghĩa của demivolts, vui lòng truy cập ở đây.