delnos

Để định nghĩa của delnos, vui lòng truy cập ở đây.