deiprt

Để định nghĩa của deiprt, vui lòng truy cập ở đây.