deinru

Để định nghĩa của deinru, vui lòng truy cập ở đây.