deinov

Để định nghĩa của deinov, vui lòng truy cập ở đây.