deinny

Để định nghĩa của deinny, vui lòng truy cập ở đây.