deinnu

Để định nghĩa của deinnu, vui lòng truy cập ở đây.