deiknr

Để định nghĩa của deiknr, vui lòng truy cập ở đây.