dehoot

Để định nghĩa của dehoot, vui lòng truy cập ở đây.