deglos

Để định nghĩa của deglos, vui lòng truy cập ở đây.