degllu

Để định nghĩa của degllu, vui lòng truy cập ở đây.