degir

Để định nghĩa của degir, vui lòng truy cập ở đây.