degipr

Để định nghĩa của degipr, vui lòng truy cập ở đây.