deginw

Để định nghĩa của deginw, vui lòng truy cập ở đây.