degil

Để định nghĩa của degil, vui lòng truy cập ở đây.