defun

Để định nghĩa của defun, vui lòng truy cập ở đây.

  • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: defun
  • Thêm một ký tự không tạo mới từ Anh.
  • Từ tiếng Anh có defun, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
  • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với defun, Từ tiếng Anh có chứa defun hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với defun
  • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của defunde  def  e  ef  efu  f  fun  un

  • Dựa trên defun, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
  • Tạo mới từ tiếng Anh với các cặp thư cùng một:  de  ef  fu  un
  • Tìm thấy từ bắt đầu với defun bằng thư tiếp theo