deformalizes

Để định nghĩa của deformalizes, vui lòng truy cập ở đây.