defioo

Để định nghĩa của defioo, vui lòng truy cập ở đây.