definitives

Để định nghĩa của definitives, vui lòng truy cập ở đây.