deersy

Để định nghĩa của deersy, vui lòng truy cập ở đây.