deerhou

Để định nghĩa của deerhou, vui lòng truy cập ở đây.