deeort

Để định nghĩa của deeort, vui lòng truy cập ở đây.