deenru

Để định nghĩa của deenru, vui lòng truy cập ở đây.