deempt

Để định nghĩa của deempt, vui lòng truy cập ở đây.