deeirv

Để định nghĩa của deeirv, vui lòng truy cập ở đây.