deegls

Để định nghĩa của deegls, vui lòng truy cập ở đây.