deeerv

Để định nghĩa của deeerv, vui lòng truy cập ở đây.