decaffeinations

Để định nghĩa của decaffeinations, vui lòng truy cập ở đây.