debruises

Để định nghĩa của debruises, vui lòng truy cập ở đây.