ddensu

Để định nghĩa của ddensu, vui lòng truy cập ở đây.