ddeiis

Để định nghĩa của ddeiis, vui lòng truy cập ở đây.