ddegin

Để định nghĩa của ddegin, vui lòng truy cập ở đây.