ddeflo

Để định nghĩa của ddeflo, vui lòng truy cập ở đây.