dddeor

Để định nghĩa của dddeor, vui lòng truy cập ở đây.