damnifies

  • v.Thiệt hại "pháp luật"
  • WebChấn thương; Chấn thương
v.
1.
để gây ra thiệt hại hoặc tổn thất cho ai đó hoặc một cái gì đó