cyclon

Để định nghĩa của cyclon, vui lòng truy cập ở đây.