cuppin

Để định nghĩa của cuppin, vui lòng truy cập ở đây.