cuneat

Để định nghĩa của cuneat, vui lòng truy cập ở đây.