crudenesses

Để định nghĩa của crudenesses, vui lòng truy cập ở đây.