creodonts

  • n."Cổ sinh vật học" thịt Anomodontia
  • WebThịt động vật răng; Thịt thấy-động vật
n.
1.
một tuyệt chủng động vật ăn thịt động vật có vú sống trong thời kỳ đại học.