coulom

Để định nghĩa của coulom, vui lòng truy cập ở đây.