couche

Để định nghĩa của couche, vui lòng truy cập ở đây.