correctors

Để định nghĩa của correctors, vui lòng truy cập ở đây.