cordelles

Để định nghĩa của cordelles, vui lòng truy cập ở đây.