copresidents

Để định nghĩa của copresidents, vui lòng truy cập ở đây.