copresident

  • n.(Và những người khác trong cùng một vị trí), một trong các trưởng
  • WebChủ tịch công ty