copestones

  • n.Tường nắp che phủ; Lo mọi việc
  • WebĐá đối phó; Nhưng bạn
n.
1.
bất kỳ đá tạo thành mép trên của một bức tường
n.
1.