cooperies

Để định nghĩa của cooperies, vui lòng truy cập ở đây.