consternations

Để định nghĩa của consternations, vui lòng truy cập ở đây.