conservations

Để định nghĩa của conservations, vui lòng truy cập ở đây.